Association with your success 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

คุณภาพชีวิตที่ดี..ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ! ตอบโจทย์: การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิผล
 
        เป้าหมายที่ดีและนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลได้ ต้องเป็นเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่ามีความสำคัญ มีความชัดเจนไม่ต้องการการตีความ
 มีลักษณะชี้ชัดเจาะจงลงไปว่าต้องการอะไร เท่าไร เมื่อไร

        เป้าหมายจะต้องสามารถวัดได้โดยมีตัวชี้วัดที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเป้าหมายและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

        ที่สำคัญคือ เป้าหมายจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ มีความท้าทายโดยมีเป้าหมายไม่ต่ำเกินไป และเมื่อทำได้สำเร็จตามนั้นแล้ว
จะได้รับรางวัลตอบแทนอะไร รางวัลดังกล่าวควรสัมพันธ์กับเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล ไม่มากไปหรือน้อยไป
สร้างความมั่งคั่ง
(รายได้, เงินออม, รายจ่าย, หนี้สิน)
   ปกป้องความมั่งคั่ง
(ประกัน ชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ)
   เพิ่มพูนความมั่งคั่ง
(ลงทุน, ทรัพย์สิน, วางแผนภาษี)
   ส่งมอบความมั่งคั่ง
(พินัยกรรม) 

 


  ถ้าไม่มี "สปิริต" ก็จะไม่เห็น "ความเป็นมืออาชีพ"
 
    "สปิริต (Spirit)" อาจเป็นความรู้สึก นึกคิด ที่ทำให้เราต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควร มีจิตวิญญาณในการทำอะไรในทางบวก ทางที่ดีต่อเราและสังคม
 ไม่ใช่ดีแค่เราแต่สังคมวุ่นวายก็ช่างมัน อันนี้ไม่มีสปิริตแน่นอน คือ มันต้องเริ่มจากข้างในก่อนจึงออกมาข้างนอกได้

    "สปิริต" อาจมองว่ามันใกล้เคียงกับคำว่า "ความเป็นมืออาชีพ" (professionalism) ก็ย่อมได้ เพียงแต่ว่าความเป็นมืออาชีพสามารถอธิบายได้
มากมายหลายอย่าง ถ้าเป็นนักกีฬาก็ต้องมีวินัย, รับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา ฯลฯ

   ในทางปฏิบัติทำกันยาก ถ้าไม่มี "สปิริต" เป็นหัวใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างเดินหน้าได้ยากลำบาก ติดๆ ขัดๆ ถึงขนาดพังพินาศได้