MICROSOME หลักคิดพิจารณา

โพสต์9 เม.ย. 2554 03:41โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2554 05:16 ]
    M agic                     - การตัดสินใจ / กำหนดความเชื่อ / การเลือกเป้าหมาย
    I nstallation           - การเตรียมความพร้อม / การเตรียมองค์ประกอบ
    C onfiguration       - การปรับตัว / ปรับแต่ง / การทดสอบ / การทดลอง
    R emove                - การยกเลิก / การทำลาย / การเคลื่อนย้าย
    O peration             - การลงมือทำ / การปฏิบัติการ / การนำไปใช้
    S ecurity                - ความปลอดภัย / การป้องกัน / การบริหารความเสี่ยง
    O bservation         - การสังเกต / การเรียนรู้ / การติดตาม / ประเมินผล
    M aintenance       - การดูแล/ บำรุงรักษา/ ซ่อมแซม
    E xplaination
        - การชี้แจง/ เผยแพร่ / ถ่ายทอด / การจัดทำเอกสาร

การนำไปใช้งาน

   
♦  นำไปใช้ในการวิเคราะห์แยกแยะส่วนประกอบสิ่งที่กำลังพิจารณาหรือสนใจ
    ♦  นำไปใช้ตรวจสอบรายละเอียดความครบถ้วนสมบูรณ์ของการวางแผนทำงาน

Comments