Home2556‎ > ‎Training‎ > ‎

ตารางฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประจำปี 2557


 เดือน  หัวข้อเรื่อง  เวลา  สถานที่
 มกราคม  สมาธิและอิทัปปัจจยตา1    สำนักงานทรงลักษณ์ ชั้น 3
 มกราคม  สมาธิและอิทัปปัจจยตา2    สำนักงานทรงลักษณ์ ชั้น 3