Home2556‎ > ‎Training‎ > ‎

ตารางฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ ปี 2557


 เดือน  หัวข้อเรื่อง  เวลา  สถานที่
 กุมภาพันธ์  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
   สำนักงานทรงลักษณ์
 มีนาคม  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 เมษายน  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 พฤษภาคม  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 มิถุนายน  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 กรกฎาคม  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 สิงหาคม  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 กันยายน  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 ตุลาคม  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 พฤศจิกายน  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์
 ธันมาคม  ติวสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต    สำนักงานทรงลักษณ์