Home2556‎ > ‎

สุขภาพดีชีวิตสดใส


ออกกำลังกายรักษาสุขภาพและบำบัดโรค

โพสต์5 มี.ค. 2557 19:52โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2557 20:40 ]

    การออกกำลังกายเพื่อการรักษาสุขภาพมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสภาพร่างกายและเวลา

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อรวบลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีออกกำลังกาย

ประโยชน์:
1. เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล
2. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการออกกำลังกาย

หลักการและแนวคิดการออกกำลังกายเพื่อบำบัดโรค


ท่านอนออกกำลังกายบำบัดโรค


ท่านั่งออกกำลังกายบำบัดโรค


ออกกำลังกายปรับสมดุลร่างกายและบำบัดโรค


ออกกำลังกายบำบัดโรค


ท่าออกกำลังกายปรับสมดุลร่างกาย


เคล็ดลับการแกว่งแขนบำบัดโรค


การตรวจปัสสาวะทั่วไป

โพสต์7 ก.พ. 2557 00:27โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2557 05:18 ]

วัตถุประสงค์
    1.เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอ่านรายงานผลการตรวจปัสสาวะด้วยตนเอง

ประโยชน์ของการตรวจปัสสาวะ
      ช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น บอกความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะและไต 
การตรวจทางกายภาพ

 คุณสมบัติ  ค่าปกติ  คำอธิบาย
 สี (Color)  สีเหลืองอำพัน ปัสสาวะปกติควรมีสีเหลืองอำพัน แต่จะมีความอ่อน – แก่ของสีแตกต่างกันได้ตามความเข้มข้นของปัสสาวะ
หากปัสสาวะที่ถ่ายออกมามีสีอื่น เช่น แดง น้ำตาล ฯลฯ อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ อาหาร ยา สารสีต่าง ๆ
หรือผลิตผลจากระบบเผาผลาญของร่างกาย การดูสีปัสสาวะจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ข้อแรกสำหรับโรคไต และภาวะผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหาร
 
 ความขุ่น (Turbidity)  ใส ปัสสาวะที่ถ่ายใหม่ ๆ ปกติแล้วมักจะใส อาจขุ่นได้เมื่อตั้งทิ้งไว้หรือเก็บในตู้เย็น
การรายงานความขุ่นนิยมรายงานเป็นใส ขุ่นเล็กน้อย หรือขุ่น ตั้งแต่น้อย (1+) ไปถึงขุ่นมาก (4+)
ความขุ่นของปัสสาวะที่เกิดจากความผิดปกติ อาจเกิดจากเม็ดเลือดขาว แบคทีเรีย ไขมัน เป็นจำนวนมาก
 ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)  1.005 - 1.030 เป็นการวัดความสามารถของไตในการควบคุม ความเข้มข้นและส่วนประกอบของของเหลวในร่างกายให้คงที่
อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ดื่มเข้าไป อุณหภูมิและการออกกำลังกาย

ถ้าค่ามากมักแปลว่าปัสสาวะข้นหรือมีการขาดน้ำ แต่ถ้าค่าน้อยก็อาจแปลว่าน้ำเกิน หรือกินน้ำมาก หรือไตวายทำให้เก็บเกลือแร่ไม่ได้ก็ได้ (แปลได้หลายอย่าง)

การตรวจทางเคมี

 คุณสมบัติ  ค่าปกติ  คำอธิบาย
 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  5-8 บอกความสามารถของไตในการควบคุมสมดุลกรด – ด่างของร่างกาย เปลี่ยนแปลง ไปตามกระบวนการเผาผลาญอาหาร ชนิดของอาหาร โรคและการใช้ยา 
  • ปัสสาวะเป็นกรด พบในภาวะ  อดอาหาร รับประทานโปรตีนมากไป การติดเชื้อ 
    ยาบางชนิดหากค่า pH น้อยกว่า 4 แสดงว่าปัสสาวะเป็นกรดมาก 
  • ปัสสาวะเป็นด่าง พบในภาวะกินเจ
    ยาบางชนิด หากค่า pH มากกว่า แสดงว่าปัสสาวะเป็นด่างมาก
 โปรตีนในปัสสาวะ  ไม่มีหรือมีเล็กน้อย พบโปรตีนมากในบุคคลที่มีไข้สูง โรคหัวใจวาย โรคที่มีพยาธิสภาพภายในไต ไตอักเสบเรื้อรังและเฉียบพลัน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ ในบุคคลที่ทำงานในสถานประกอบกิจการที่สัมผัสสารโลหะหนักบางชนิด เช่น ปรอท แคดเมียม มีฤทธิ์ในการทำลายเนื้อไต มีผลทำให้โปรตีนออกมาในปัสสาวะจำนวนมาก

ในคนปกติอาจพบว่ามีโปรตีนออกมาในปัสสาวะได้จากการนั่งหรือยืนนาน ๆ การออกกำลังกายหักโหม การตั้งครรภ์ระยะท้าย ๆ เครียด หรือมีไข้ เป็นต้น  การรายงานผลจะรายงานเป็น Trace, 1+ , 2+ , 3+ และ 4+ หมายถึง พบโปรตีนในปริมาณน้อย ๆ ไปจนถึงปริมาณมากตามลำดับ 
 น้ำตาลในปัสสาวะ
 
 ไม่มี (Negative) การตรวจพบว่ามีน้ำตาลกลูโคสออกมาใน ปัสสาวะอาจมีสาเหตุมาจากโรคไต การตั้งครรภ์ ได้รับสารพิษหรือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง การรายงานผลจะรายงานเป็น Trace, 1+ , 2+ , 3+ และ 4+ หมายถึง พบน้้ำตาลในปริมาณน้อย ๆ ไปจนถึงปริมาณมากตามลำดับ 

การตรวจพบกลูโคสในปัสสาวะจะสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคเบาหวาน ควรจะงดอาหารไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
แล้วเจาะเลือด ดูน้ำตาลในเลือดเพื่อยืนยันโรคเบาหวานต่อไป
 

ถ้าตรวจพบกลูโคสในปัสสาวะ ในขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ อาจเกิดจากหลอดเลือดฝอยในไตมีความสามารถในการดูดซึมกลูโคสกลับได้น้อยกว่า ปกติ กรณีที่พบกลูโคสในปัสสาวะได้ เช่น หลังรับประทานอาหารหนัก หรือ เกิดความกดดันทางอารมณ์
 เลือด (Blood) ไม่มี (Negative)การพบเลือดแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว เนื้องอก กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 ไนไตรท์(Nitrite)  ไม่มี (Negative)ตรวจเพื่อใช้เป็นเครื่องบ่งชี้การอักเสบของทางเดินปัสสาวะเนื่องจาก แบคทีเรีย
ดังนั้นจึงควรทำการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง หลังเก็บปัสสาวะ 
 เม็ดเลือดขาว (Leukocytes) ไม่มี (Negative) การพบเม็ดเลือดขาวแสดงว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ

การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

 คุณสมบัติ  ค่าปกติ  คำอธิบาย
 ตะกอนในปัสสาวะ   เพื่อช่วยบ่งชี้ให้แน่ชัดถึงภาวะที่ผิดปกติหรือโรคที่สงสัย ในบางครั้งการตรวจทางกายภาพและเคมีอาจไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่เมื่อตรวจตะกอนก็อาจจะพบสิ่งผิดปกติได้ ซึ่งสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่สามารถพบได้ในตะกอนปัสสาวะ เช่น เซลล์ต่าง ๆ เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ ผลึกต่าง ๆ แท่งโปรตีน เป็นต้น

รวมแหล่งข้อมูลสุขภาพ

โพสต์8 ม.ค. 2557 18:40โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2557 05:01 ]

แหล่งข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจปัจจุบันมีอยู่มากมายและสามารถอย่างง่ายดายทางอินเทอร์เน็ต สำหรับบทความนี้ได้พยายามรวบรวมแหล่งข้อมูลที่ต้องการอ่านทบทวนบ่อยๆ หรือใช้สำหรับการฝึกอบรมแนะนำพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทำเป็นลิงค์ไว้สำหรับให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสำหรับท่านข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข

โพสต์4 ม.ค. 2557 21:13โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2557 18:39 ]


ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข ควรตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อทำให้เราได้รับข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บ จากสภาพแวดล้อมรอบตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างด้วยกัน เช่น  อาหาร น้ำ อากาศ โรคติดต่อต่างๆ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ มีดังนี้คือ


เมนูอาหารประจำสัปดาห์

โพสต์7 ม.ค. 2556 08:09โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2556 09:12 ]

    บ่อยครั้งเวลาไปทานอาหารนอกบ้าน บางครั้งเมื่อเห็นเมนูแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะสั่งอะไรดี เพราะไปร้านไหนเมนูก็คล้ายกันหมด ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าแม่ครัวเป็นคนละคนกัน รสชาติย่อมแตกต่างกันไปด้วย ส่วนความอร่อยก็คงลิ้นใครลิ้นมันนะครับ  
    หากวันไหนก่อนถึงมื้ออาหารท่านยังนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดี...ก็ลองเมนูด้านล่างนี้นะครับ เผื่อจะได้นึกออกว่าจะเดินทางไปกินที่ไหนดี...หรือจะทำกินเองดี...

เมนูอาหารที่น่าสนใจ

1-5 of 5