การพัฒนาความสามารถ

โพสต์29 ม.ค. 2557 20:11โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2557 11:33 ]
ปัญหาการสื่อสารคืออุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาความสามารถ
    ปัญหาการสื่อสารอาจเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่เข้าใจภาษา ไม่เข้าใจนิยามของคำ เข้าใจไม่ถูกต้อง การเข้าใจผิด หรือจำมาแบบผิดๆ  
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ส่งผลนำไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้องและเกิดผลกระทบในเรื่องการพัฒนาความสามารถตามไปด้วย

คิดวิเคราะห์แบบแยกส่วน  รู้สึกเข้าถึงและเข้าใจแบบบูรณาการ
    กินข้าวต้องกินทีละคำ ไม่ได้กินคำละจาน  หยุดกินเมื่อใจเรารู้สึกอิ่ม  ในทำนองเดียวกันความรู้สึกเข้าถึงและเข้าใจในสิ่งต่างๆ (เกิดปัญญา) ย่อมเกิดขึ้นมาจากการรู้จักและเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งที่พิจารณาอย่างถ่องแท้เช่นเดียวกัน (คิดวิเคราะห์แบบแยกส่วน)

    จากรูปแสดงให้เห็นแนวคิดการพัฒนาความสามารถ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ทัศนคติ  ความรู้ และทักษะ

คำที่ควรรู้จักและเข้าใจ
  • ทัศนะคติ (Attitude)        - ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือ "ทัศนคติ"  ให้ถามว่า Know Why?   ทำให้เข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของการกระทำต่างๆ
  • ความรู้ (knowledge)       - ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือ "ความรู้"    ให้ถามว่า Know What?  รู้ว่ามีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง?  ปัจจัยนั้นมีความสำคัญอย่างไร?
  • ทักษะ (skills)                - ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือ "ทักษะ"    ให้ถามว่า Know How?   รู้วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการ?
  • ความสามารถ (ability)     - เป็นผลที่เกิดมาจากการทำงานร่วมกันของทัศนคติ ความรู้และทักษะ ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน

Comments