ออมเงินกองทุนเกษียณอายุ...สบายๆ แบบรายเดือน

โพสต์14 ม.ค. 2557 00:51โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2557 15:15 ]

นับจากวันนี้ต้องออมเงินวันละเท่าไร เพื่อมีเงินใช้หลังเกษียณ 20 ปี (อายุ 60-80 ปี)?

เราต้องใช้เงินจำนวนเท่าไร ในช่วง 20 ปีหลังเกษียณอายุ?
   • ถ้ากำหนดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 500 บาท (ตลอด 20 ปี โดยไม่สนใจเรื่องมูลค่าเงินที่ลดลงจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น)
   • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปีละ (500 x 365) = 182,500 บาท  คิดเป็นตัวเลขกลมๆ เพื่อให้คิดง่ายๆ รวมก็ประมาณ 200,000 บาทต่อปี
   • รวม 20 ปี จำนวนเงินที่ต้องใช้จ่ายหลังเกษียณอายุรวมทั้งหมดเท่ากับ 4,000,000 บาท
   
   หากเราสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0% และอัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 0% ตลอดระยะเวลา 20 ปี นั่นคือ 
เมื่อครบอายุ 60 ปีเต็ม เราจำเป็นต้องมีเงินฝากเตรียมไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจำนวน 4,000,000 บาท 
(โดยวงเงินนี้จะไม่นับรวมกับจำนวนเงินที่จะต้องเตรียมไว้สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาล) 

ทำไมจำเป็นต้องเตรียมเงินกองทุนเกษียณอายุนี้ด้วย?  
    • สาเหตุเพราะความแก่ชราเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกชีวิต สภาพร่างกายเริ่มทรุดโทรมจากการใช้งานมานานตลอด 60 ปีและกำลังเสื่อมสลายลงทุกวัน
    • แม้จะแก่ชรา แต่เราก็ยังคงจำเป็นต้องกินต้องใช้ แม้จะเป็นวัยพักผ่อนจากการทำงานแล้ว หรือ ไม่มีรายได้จากการทำงานแล้วก็ตาม

คุณเหลือเวลาที่จะออมเงินอีกกี่ปี?  (เรามีเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอีกกี่ปี?)
    • ต้องเตรียมเงิน 4,000,000 บาทให้ได้ตอนอายุครบ 60 ปี
    • หากปัจจุบันอายุ 30 ปี ก็เหลือเวลาออมเงิน 30 ปี หรือ 360 เดือน (30 x 12)  
    • ต้องออมปีละ (4,000,000 / 30) เท่ากับ  133,333 บาท (ประมาณปีละ 134,000 บาท ปัดขึ้นเพื่อให้คำนวนง่ายๆ)
    • ต้องออมเดือนละ  (4,000,000 / 360)  เท่ากับ 11,111 บาท (ประมาณเดือนละ 12,000 บาท ปัดขึ้นเพื่อให้คำนวณง่ายๆ)
    • ต้องออมวันละ (4,000,000 / (30*365)) เท่ากับ 365 บาท (ประมาณวันละ 400 บาท ปัดขึ้นเพื่อให้คำนวณง่ายๆ)
    • ขอย้ำอีกครั้งว่า ตัวเลขนี้คำนวณ โดยสมมติว่าอัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 0% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0%

ตารางสรุปเป้าหมายการออมเงิน: (ปัดเศษขึ้นให้เป็นตัวกลมแล้ว เพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายขึ้น)

อายุปัจจุบัน
(ปี)
 เหลือเวลาออมเงิน
(ปี)
 เหลือเวลาออมเงิน (เดือน)  ออมปีละ
(บาท)
 ออมเดือนละ
(บาท)
ออมวันละ
(บาท) 
 30  30  360  134,000  12,000   400
 35  25  300  160,000 14,000  450
 40  20  240  200,000 17,000  550
 45  15  180  266,000  23,000  750
 50  10  120  400,000  34,000  1,100
 55  5  60  800,000  67,000  2,200

อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ช่วยเพิ่มปริมาณเงินออมของคุณได้?
    • (สมมติ) หากว่าคุณได้รับผลตอบแทนการออมเงินมากกว่า 0% ผลที่ได้คือปริมาณเงินออมของคุณก็จะเพิ่มขึ้น และ
    • (สมมติ) หากว่าการออมเงินของคุณอยู่ในลักษณะของดอกเบี้ยทบต้น ปริมาณเงินออมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน (ฝากโดยไม่ถอนเลย)
    • ถ้ามีเวลา 30 ปี ออมเงินให้ได้ 4,000,000 บาท โดยอัตราผลตอบแทน 2%  ต้องออมเงินเดือนละเท่าไร?
      (ออมเงินเดือนละ 8,120 บาท 360 เดือน อัตราผลตอบแทน 2% จะออมเงินได้ทั้งหมด 4,000,000 บาท) 
       
ตารางออมเงินกองทุนเกษียณอายุ วงเงินประมาณ 4,000,000 บาท ที่อัตราผลตอบแทน 2%:
(ปัดเศษขึ้นให้เป็นตัวกลมแล้ว เพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายขึ้น)

 อายุปัจจุบัน
(ปี)
 ออมเดือนละ
(บาท)
 ออมปีละ
(บาท)
 ออมวันละ
(บาท)
 30  8,200  98,400  270
 35  10,300  123,600  350
 40  13,600  163,200  450
 45  19,100  229,200  650
 50  30,200  362,400  1,000
 55  63,500  762,000  2,100

ปัญหาพื้นฐานของการออมเงินกองทุนเกษียณอายุ:
 1. ช่วงวัยเพิ่งเริ่มทำงาน มีเงินออมน้อย รายได้ยังน้อยอยู่
 2. ช่วงวัยทำงานและเริ่มสร้างครอบครัว มีเงินออมน้อย เพราะภาระเพิ่มขึ้น เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายลูก เป็นต้น
 3. ช่วงวัยผู้ใหญ่ มีเงินออมน้อย เมื่อเทียบกับวงเงินเป้าหมาย เพราะมีระยะเวลาการออมเงินสั้นลง
 4. ปัญหาการออมเงินที่สำคัญ คือ วินัยการออม ที่ต้องออมเงินในระยะยาว
 5. ปัญหาการลงทุนที่สำคัญ คือ ความเสี่ยง และความโลภ
 6. ทำอย่างไร? ให้ออมเงินเป็นรายเดือนแบบสบายๆ ไม่หนักกระเป๋า 
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา:
 1. ช่วงวัยเริ่มทำงาน เลือกแหล่งออมเงิน ที่เน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง เพราะยังมีเวลาออมเหลือมาก
 2. แบ่งกองทุนเป็นกองทุนขนาดเล็กหลายกองทุน โดยกำหนดช่วงห่างการออมแต่ละกองทุนให้เหมาะสม เช่น ทุก 2ปี 3ปี 4ปี หรือ 5ปี เป็นต้น   
ตารางออมเงินกองทุนเกษียณอายุ วงเงินประมาณ 1,000,000 บาท ที่อัตราผลตอบแทน 2%:
(ปัดเศษขึ้นให้เป็นตัวกลมแล้ว เพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายขึ้น)

 อายุปัจจุบัน
(ปี)
 ออมเดือนละ
(บาท)
 ออมปีละ
(บาท)
 ออมวันละ
(บาท)
 อัตราเงินเดือน
(ออม 10%)
 30  2,100  25,200  70  21,000
 35  2,600  31,200  90  26,000
 40  3,400  40,800  120  34,000
 45  4,800  57,600  160  48,000
 50  7,600  91,200  250  76,000
 55  16,000  192,000  530  160,000

ตารางออมเงินกองทุนเกษียณอายุ วงเงินประมาณ 500,000 บาท ที่อัตราผลตอบแทน 2%:
(ปัดเศษขึ้นให้เป็นตัวกลมแล้ว เพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายขึ้น)

 อายุปัจจุบัน
(ปี)
 ออมเดือนละ
(บาท)
 ออมปีละ
(บาท)
 ออมวันละ
(บาท)
 อัตราเงินเดือน
(ออม 10%)
 30  1,050  12,600  35   10,500
 35  1,300  15,600 45  13,000
 40  1,700  20,400  60   17,000
 45   2,400   28,800  80   24,000
 50  3,800  45,600 125  38,000
 55   8,000   96,000  270   80,000

สถิติตัวเลขประมาณการอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย:
 ประเภท 2555 2556 2557
 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
 2.1 1.11.4
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 3.0 2.2 2.4

หมายเหตุ: 
 1. อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่รวมหมวดอาหารสดและหมวดพลังงาน
 2. ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
 3. ข้อมูลเศรษฐกิจของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
เมื่อรวมปัจจัยอัตราเงินเฟ้อ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังเกษียณอายุเป็นจำนวนเงินเท่าไร?
 1. กำหนดอัตราเงินเฟ้อ 2%
 2. กำหนดอายุปัจจุบันของผู้ออมเงิน 40 ปี
 3. ค่าใช้จ่ายปัจจุบันปีละ 200,000 บาท 
 4. ความต้องการใช้เงิน 20 ปี ระหว่างอายุ 60-80 ปี
 5. มูลค่าเงินในอนาคตเป็นตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นตัวกลมเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
  (ค่าเงินมันลดลง เพราะข้าวของมันแพงขึ้น นี่คือความเป็นจริง)
 อายุ ระยะเวลานับจากปัจจุบัน (ปี) มูลค่าเงินในอนาคต
ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
(200,000 บาท)
 61 21 303,200
 62 22 309,200
 63 23 315,400
 64 24 321,700
 65 25 328,200
 66 26 334,700
 67 27 341,400
 68 28 348,300
 69 29 355,200
 70 30 362,300
 71 31 369,600
 72 32 377,000
 73 33 384,500
 74 34 392,200
 75 35 400,000
 76 36 408,000
 77 37 416,200
 78 38 425,500
 79 39 433,000
 80 40 442,000
  รวมเงิน 7,367,600

เมื่อนำปัจจัยอัตราเงินเฟ้อมาคิดคำนวณพบว่า....
  •จำนวนเงินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุถ้าคิดอัตราเงินเฟ้อ 0% รวม 20 ปี เท่ากับ 4,000,000 บาท 
  •จำนวนเงินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุถ้าคิดอัตราเงินเฟ้อ 2% รวม 20 ปี เท่ากับ 7,367,600 บาท 
  •จำนวนเงินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ แตกต่างกันถึง 3,367,600 บาท (เกือบสองเท่า)

คำถามสำคัญ: 
• ทำอย่างไร? จึงจะมีรายได้ 3-5 แสนบาทต่อปี สำหรับไว้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องทำงาน ในช่วงอายุ 60-80 ปี
• ทำอย่างไร? จึงจะมีรายได้ 25,000-50,000 บาทต่อเดือน สำหรับไว้ใช้จ่ายโดยไม่ต้องทำงาน ในช่วงอายุ 60-80 ปี
• เมื่ออายุครบ 60 ปีกองทุนเกษียณอายุต้องมีจำนวนเงินเท่าไร? จึงจะเพียงพอใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 20 ปี ในช่วงอายุ 60-80 ปี?
• ถ้าออมเงินเพื่อการนี้จะต้องออมเงินเดือนละเท่าไร?
 
ตารางประมาณการเงินทุนเริ่มต้นเพื่อถอนออกมาใช้จ่าย: (เงินที่ต้องเตรียมเมื่ออายุครบ 60 ปี)
• กำหนดอัตราผลตอบแทน 2% ต่อปี
• กำหนดถอนเงินเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 20 ปี
• ถอนเงินทุกเดือนๆ ละครั้งๆ เท่ากัน 12 เดือนต่อปี

 วงเงินใช้จ่ายต่อปี เงินทุนเริ่มต้น เงินใช้จ่ายต่อเดือน เงินใช้จ่ายต่อวัน
 300,000 5,897,000 25,000 820
 350,000 6,879,000 29,000 950
 400,000 7,862,000 33,000 1,090
 450,000 8,845,000 37,500 1,200
 500,000 9,828,000 41,600 1,350

ทางเลือกการหารายได้:
 1. ทำงานหาเงิน  (ใช้แรงหาเงิน - ทำงานต่อไปโดยไม่ต้องเกษียณอายุ)
 2. เงินช่วยหาเงิน (เงินต่อเงิน - ลงทุนหุ้นหรือกองทุน, เงินฝาก, ประกันชีวิต, ทองคำ)
 3. ระบบช่วยหาเงิน  (มีตัวช่วยหาเงิน - มีทีมงานหรือเครือข่าย, มีกิจการของตัวเอง, มีธุรกิจเป็นของตัวเอง)
 4. ให้ลูกเลี้ยงดู / รับมรดก (โชคดี, ถูกหวย , ล็อตเตอรี่)
อุปสรรคและปัญหาของการเตรียมเงินกองทุนเกษียณอายุ:
 1. ขาดวินัยในการออมเงิน
 2. ไม่มีระบบการออมเงินที่ชัดเจน
 3. มีปัญหาสุขภาพและโรคร้ายแรง
 4. พิการหรือทุพพลภาพ ที่เกิดจากความไม่แน่นอนจากอุบัติเหตุ
 5. ความล้มเหลวและลงทุนผิดพลาด
รูปแบบการเตรียมเงินกองทุนเกษียณอายุ: (รีบวางแผนและลงมือทำ เสียแต่วันนี้ดีที่สุด)
 1. เงินฝากประจำธนาคาร
 2. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
 3. ค่าเช่า (เช่น ซื้อบ้านให้คนเช่า)
 4. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุน
 5. หุ้นหรือกองทุนในตลาดหลักทรัพย์
 6. พันธบัตรรัฐบาล
 7. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
 8. มีธุรกิจเป็นของตัวเองและทำงานเป็นระบบ

ประกาศอัตราผลตอบแทนการออมที่น่าสนใจ:
 1. ประกาศอัตราผลตอบแทนของ AIA Universal Life   (ออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ ยึดหยุ่น ปรับเปลี่ยนง่าย ทุกช่วงเวลาของชีวิต)
 2. รายชื่อหุ้นมีเงินปันผลและจัดลำดับหุ้นมีเงินปันผลสูง (จากเว็บไซต์รวยหุ้น)

แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับกองทุนเกษียณอายุ:
 1. AIA Universal Life (ออมเงินในรูปแบบประกันชีวิตควบการลงทุน)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
 1. ทรงลักษณ์ จันทโชติ   อีเมล์: songlak@futureaia.com
 2. สันติ จันทโชติ            อีเมล์: santi@futureaia.com 
Comments