ตรวจสุขภาพการเงิน ไปเพื่ออะไรและมีความจำเป็นแค่ไหน?

โพสต์8 ม.ค. 2556 21:53โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2556 22:14 ]

           เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทุกคน หรือทุกครอบครัว ควรทำอย่างยิ่งในเรื่องการเงินคือ การทำบัญชีรับ-จ่ายส่วนตัว หรือบัญชีรับ-จ่าย ของครอบครัว เพื่อทำให้เรารู้สถานะทางการเงินของเรา รู้ที่มาที่ไปของเงิน เพราะเมื่อรู้แล้วทำให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้น


  
 องค์ประกอบพื้นฐานทางบัญชีและการเงินที่เราควรรู้จักกันดี ประกอบด้วย

 1. รายรับ      <ควรมีมาจากหลายแหล่ง เพื่อลดความเสี่ยง>
 2. รายจ่าย    <ควรมีการตรวจสอบและควบคุม ให้รั่วไหลน้อยที่สุด>
 3. ทรัพย์สิน  <ควรมีการกระจายสินทรัพย์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย>
 4. หนี้สิน      <ไร้หนี้ดีที่สุด งดกู้ยืม โดยไม่จำเป็น> 
 5. ภาษี        <หากมีวางแผนบริหารจัดการที่ดีจะช่วยลดภาระภาษีได้>
    แต่เนื่องจากสภาพขององค์ประกอบที่กล่าวมามีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำอีกด้วย

    สำหรับเรื่องการจัดทำบัญชีที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องของวิธีการเท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน แต่เรื่องสำคัญที่สุดกลับเป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึก คือ ต้องรู้สึกว่า เราคือผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงิน ร่ำรวย รุ่งเรือง มั่งคั่ง เพราะ...
 • ถ้าท่านไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางการเงิน ท่านก็จะไม่ประสบความสำเร็จ
 • ถ้าท่านไม่รู้สึกถึงความมั่งคั่งทางการเงินได้ ท่านก็จะไม่มีความมั่งคั่งทางการเงิน
 • ถ้าท่านไม่รู้สึกถึงความร่ำรวย ท่านก็จะไม่ร่ำรวย
 • ถ้าท่านไม่รู้สึกถึงความมั่งคั่ง ท่านก็จะไม่มั่งคั่ง
    หากเราไม่คิดที่จะประสบความสำเร็จอยู่แล้ว การทำบัญชีและการตรวจสอบทางการเงินก็ไม่มีความจำเป็น เพราะทำไปหรือไม่ทำ ก็มีผลเหมือนกัน คือ ไม่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว เพราะหากทำแล้ว วางแผนดี รู้ดีทุกอย่าง แต่ไม่นำไปปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหา ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด และไม่ว่ามีที่ปรึกษาดีหรือเก่งอย่างไรก็ตาม หากผู้ที่เป็นเจ้าของเงินไม่ลงมือทำก็ไร้ประโยชน์

    การตรวจสุขภาพการเงิน (Financial Health Check)  เป็นเรื่องของการตรวจสอบทางการเงินที่มีการกำหนดเป้าหมายทางการเงินไว้ด้วย เพราะความสำเร็จต้องอาศัยเป้าหมายเป็นองค์ประกอบด้วย เพราะหากไร้เป้าหมาย ก็ไร้ทิศทาง ไร้จุดหมาย  ก็ไม่มีวันจะพบกับความสำเร็จแน่นอน

    การตรวจสุขภาพการเงิน โดยทั่วไปจะทำการตรวจสอบและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน ประกอบด้วย
 • การคุ้มครองและปกป้องรายได้ หากสูญเสียความสามารถ
 • การเตรียมค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือโรคร้ายแรง
 • การเตรียมเงินสำหรับเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ
 • การเตรียมเงินสำหรับไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตร
 • การวางแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน
 • การวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เป็นต้น
    
    
    

Comments